ธนาคารบุญ

เพื่อร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ้างอิง https://web.med.cmu.ac.th/index.php/th/med-donate

โรงพยาบาลสงฆ์

%d bloggers like this: